Kasko Osiguranje | Pojmovi osiguranja

Želite da proverite cenu osiguranja?

Pošaljite upit

Pojmovi osiguranja

UGOVOR O OSIGURANJU - OSOBINE
Ugovorom o osiguranju nastaju obaveze za:

 1. osiguranika se obavezuje da plaća premiju osiguranja,
 2. osiguravač da snosi posledice ostvarivanja određenog rizika.

Ugovor o osiguranju je dvostrano obavezni ugovor, što podrazumeva da obe strane podjednako odgovaraju za ugovorne obaveze.

PREDMET UGOVORA O OSIGURANJU
Predmet ugovora o osiguranju je ono što čini predmet obaveza osiguravača i osiguranika. Premije i nadoknade iz osiguranja su osnovni elementi predmeta ugovora o osiguranju.

KORISNIK OSIGURANJA (OSIGURANIK)
Lice koje Osiguravač na osnovu ugovora o osiguranju isplaćuje osiguranu sumu, odnosno naknadu naziva se Osiguranik.

OSIGURAVAČ
Pravno lice (osiguravajuća kuća)  ili njegov zastupnik koje zaključuje ugovor o osiguranju sa Korisnikom osiguranja (Osiguranikom) naziva se Osiguravač.

Slučajevi u kojima se isključuje obaveza Osiguravača:

 • Krađa, protivpravno oduzimanje deteta od strane supružnika, razbojništvo, osobe koja sa osiguranikom živi u zajedničkom domaćinstvu;
 • U situacijama u kojima vozilo nije bilo zaključano;
 • Ako je vozilo odlukom nadležnog javnog tela oduzeto;
 • Vozilom upravlja osoba koja ne poseduje vozačku dozvolu;
 • Vozilom upravlja osoba pod uticajem alkohola, opojnih sredstava i narkotika i ukoliko osoba posle nezgode odbija da se podvrgne testu provere nivoa alkohola ili narkotika;
 • Ukoliko se nakon krađe, razbojništva, požara ili eksplozije ne prijavi policiji događaj i policija o tome ne sastavi službeni  zapisnik;
 • Pogonske štete (probušene ili istrošene gume, istrošeni amortizeri, nedostatak autotečnosti, smrzavanja tečnosti, štete od tereta koji se prevozi, tehnička neispravnost, vuča...)
 • Maliciozna namera ili prevara osiguravača ili njegovog zastupnika (Ugovarača osiguranja), osiguranika, članova uže porodice, ili vozača.
 • Nemogućnost da se nakon krađe osiguravaču predoči originalne ključeve, knjižicu vozila i saobraćajnu dozvolu ukradenog vozila

PREMIJA OSIGURANJA
Premija osiguranja je iznos koji se plaća za osiguranje po ugovoru o osiguranju.

NADOKNADA IZ OSIGURANJA
U imovinskom osiguranju (kasko osiguranje) visina naknade na koju osiguranik ima pravo kada nastupi osigurani slučaj redovno je u zavisnosti od tri elementa:

 1. visine prouzrokovane štete
 2. osigurane sume
 3. vrednosti osigurane stvari.

Ova tri elementa su u međusobnoj povezanosti i uslovljenosti, tako da uzajamno utiču jedan na drugog.

OSIGURANI SLUČAJ
Osigurani slučaj je budući štetni događaj, nezavisni od volje osiguranika koji može biti iznenadni i koji ima za posledicu realizaciju štetnog događaja, odnosno to je događaj čije nastupanje predstavlja ostvarivanje rizika koji je obuhvaćen osiguranjem. Kod kasko osiguranja to znači da će dalja sudbina ugovora zavisiti od toga da li je šteta na osiguranom vozilu potpuna (totalna) ili samo delimična.

TOTALNA ŠTETA
U slučaju totalne štete osigurano vozilo:

 • nije moguće tehnički popraviti
 • ekonomski je neopravdano popraviti vozilo
 • ili su troškovi popravke, uvećani za umanjenu vrednost vozila kod AO, 00000000000 veći ili jednaki vredosti vozila umanjenoj za procenjenu vrednost ostatka vozila.

Totalna šteta može samo jednom da nastupi na osiguranom vozilu, te na njemu ne može više biti ostvaren rizik, pa prema tome ne postoji ni predmet dalje obaveze osiguravača. S obzirom da prestaje da postoji predmet osiguranja samim tim gase se i odnosi zasnovani tim ugovorom. Ipak važno je napomenuti da po opštim uslovima osiguranja osiguravaču pripada iznos premije za tekuću godinu osiguranja.

DELIMIČNA ŠTETA
Kada na osiguranom vozilu nastanu samo delimična oštećenja i njegova popravka je ekonomski opravdana. Za razliku od totalne štete koja može samo jedanput da nastane, osigurani slučaj kod delimične štete može i kasnije ponovo da nastupi. Tako da je moguće da se pravni odnosi zasnovani ugovorom o osiguranju i dalje nastave. Samo se postavlja pitanje da li će osigurano vozilo posle delimične štete biti pokriveno u visini njegove preostale vrednosti (t.j. da li će doći do modifikacije osigurane sume), ili će odmah biti izvršena nadoknada štete i osiguranje nastaviti da teče bez promena u osiguranoj vrednosti i bez promena osigurane sume).

VREDNOST OSIGURANE STVARI
Vrednost osigurane stvari je značajan elemenat za određivanje nadoknade iz osiguranja, jer predstavlja gornju granicu obaveze osiguravača pri isplati nadoknade iz osiguranja. Postoji jasna razlika između tzv. Vrednosti stvari za osiguranje i vrednosti stvari za nadoknadu štete. Ova razlika je nastala iz potrebe da se precizno odredi vrednost osigurane stvari u određenom vremenskom periodu, jer je vrednost stvari promenljiva u toku trajanja osiguranja.

VREDNOST VOZILA ZA OSIGURANJE
Kao vrednost stvari za osiguranje označava se vrednost koju stvar ima u momentu zaključenja ugovora o osiguranju. Vrednost ovog pojma, pomoću koga se određuje visina osigurane sume, je u tome što je u momentu zaključenja ugovora ona najpouzdaniji kriterijum.

VREDNOST ZA NADOKNADU
S obzirom da je osigurana stvar u toku trajanja osiguranja izložena promenama vrednosti, primena principa obeštećenja zahtevala je da se druga vrednost uzme kao vrednost merodavna za utvrđivanje nadoknade iz osiguranja. Najčešće to je vrednost stvari u momentu realizovanja rizika. U opštim uslovima za imovinska osiguranja postoje tri  momenta za utvrđivanje nadoknade iz osiguranja:

 1. Momenat osiguranog slučaja
 2. Momenat utvrđivanja štete
 3. Momenat obeštećenja

OBJAŠNJENJA:

 1. Kao osnov za obračun štete uzima se vrednost osigurane stvari u momentu nastanka  osiguranog slučaja.
 2. Kod kasko osiguranja motornih vozila za utvrđivanje visine štete merodavna je nabavna cena novog vozila na dan utvrđivanja visine štete. Nezgoda ovog načina utvrđivanja visine štete je u tome što osiguravač može da odugovlači sa postupkom, pa siguranik usled toga pretrpi štetu.
 3. Kao osnov za obračun štete uzima se vrednost osigurane stvari u momentu obeštećenja.
OSIGURANA SUMA
Najveći iznos obaveze osiguravača za ugovoreni osigurani slučaj. Objašnjenje: Kada se zaključuje ugovor o kasko osiguranju, automobil ima određenu vrednost u tom trenutku, zavisno od godišta, marke, tipa...to predstavlja osiguranu sumu t.j. maksimalni iznos u slučaju nastanka totoalne štete (gubitka automobila). Ako se šteta desi posle određenog vremenskog perioda, npr nekoliko meseci nakon sklapanja ugovora o kasko osiguranju vrednost automobila je manja u odnosu na vrednost kada je napravljena kasko polisa(ugovor). Tada u slučaju gubitka automobila osiguravajuća kuća isplaćuje vrednost automobila na dan štete. Orijentacionu procenu vrednosti vašeg automobila mоžete pogledati ovde.
 
PONUDA ZA KASKO OSIGURANJE
Elektronska, usmena ili pismena izjava volje kojom se traži zaključivanje ugovora o kasko osiguranju. Na sajtu www.kasko-osiguranje.rs možete podneti elektronski zahtev za kasko ponudu od osiguravajućih kuća ako kliknete ovde (zahtev za kasko ponudu - kalkulator).
Kasko Osiguranje | AMS Osiguranje Kasko Osiguranje | DDOR Osiguranje Kasko Osiguranje | Dunav Osiguranje Kasko Osiguranje | Generali Osiguranje Kasko Osiguranje | Globos Osiguranje Kasko Osiguranje | Grawe Osiguranje Kasko Osiguranje | Merkur Osiguranje Kasko Osiguranje | Milenijum Osiguranje Kasko Osiguranje | Sava Osiguranje Kasko Osiguranje | Triglav Osiguranje Kasko Osiguranje | Uniqa Osiguranje Kasko Osiguranje | Wiener Stadtische
Kasko Osiguranje | AMS Osiguranje Kasko Osiguranje | DDOR Osiguranje Kasko Osiguranje | Dunav Osiguranje Kasko Osiguranje | Generali Osiguranje Kasko Osiguranje | Globos Osiguranje Kasko Osiguranje | Grawe Osiguranje Kasko Osiguranje | Merkur Osiguranje Kasko Osiguranje | Milenijum Osiguranje Kasko Osiguranje | Sava Osiguranje Kasko Osiguranje | Triglav Osiguranje Kasko Osiguranje | Uniqa Osiguranje Kasko Osiguranje | Wiener Stadtische